ideal paypal in3 spraypay

Algemene voorwaarden

Algemeen

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichting van diensten ten behoeve van kopers/opdrachtgevers. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door ons schriftelijk bevestigd. Net als in een gewone winkel kunt u op deze site vrij rondkijken zonder dat u tot enige aankoop verplicht bent. Ook het selecteren van een product en het plaatsen in de winkelwagen daarvan verplicht u tot niets. U kunt de inhoud van de winkelwagen steeds wijzigingen.Indien u de bestelling wilt plaatsen vult u uw persoonsgegevens in. Op deze gegevens is de Privacy statement van toepassing. Vervolgens krijgt u nogmaals een overzicht van uw bestelling, de kosten van de bestelling, de verschuldigde belastingen en verzendkosten worden getoond. U kunt uw bestelling hierna nog eens controleren. Zodra u op de knop "Akkoord en bestel" drukt bevestigt u uw bestelling. Bovendien zenden wij u automatisch een bevestiging per e-mail. Hierin staat hoe u de bestelling ook online in kunt zien. Als u gebruik maakt van deze site verklaart u zich akkoord met de genoemde voorwaarden. Voor informatie over hoe op deze site met uw persoonsgegevens wordt omgegaan kunt u het Privacy Statement raadplegen.

Prijzen en offertes

Aanbiedingen zijn geldig tot en met de aangegeven datum, zolang de voorraad strekt en niet in combinatie met andere aanbiedingen. Alle offerten en prijsopgaven zijn louter indicatief. Als door een kennelijke typefout of een technische storing de prijs of andere voorwaarde van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze site en tegen die verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden is besteld, kan Fietsenwinkel.nu ook weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Fietsenwinkel.nu behoudt zich het recht de opgegeven prijzen ten allen tijden te mogen wijzigen en de levering tegen de nieuwe prijs uit te voeren, zonder vermelding vooraf. Prijzen zijn geldig op het moment van publicatie op deze site, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De prijzen zijn in euro en inclusief btw. Prijs-, model- of technische wijzigingen en tekstuele fouten voorbehouden.

Levering

Levering van de goederen vind normaal gesproken binnen 5 werkdagen plaats na ontvangst van de orderbevestiging. Overschrijding van de levertermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding, ook niet na ingebrekestelling. In geval van overmacht kunnen de bestellingen door Fietsenwinkel.nu worden opgeschort voor onbepaalde tijd. De levertermijnen zijn bij benadering vastgesteld. Als u meer dan een product besteld geld de langste levertijd. U ontvangt dus alles tegelijk. Producten die u op deze site online bestelt, worden op het afleveradres in Nederland dat u bij uw bestelling heeft opgegeven, afgeleverd. Er wordt niet afgeleverd op tijdelijke adressen, postbussen, antwoordnummers en poste restante. Voor het bezorgen van een bestelling worden kosten in rekening gebracht. De bezorgkosten worden getoond tijdens de bestelprocedure. Indien Fietsenwinkel.nu gegronde redenen heeft om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van een besteller, behoudt zij zich het recht voor om een bestelling te weigeren of vooruitbetaling van de bestelling te verlangen. Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen is de verkoper/reparateur gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de verkoper/reparateur in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 68,- euro.

Eigendomsvoorbehoud

Fietsenwinkel.nu behoud zich het eigendom totdat de gehele betaling van de verkoopprijs heeft plaatsgevonden inclusief bijkomende kosten. Totdat gehele betaling heeft plaatsgevonden is Fietsenwinkel.nu gerechtigd tot het terugvorderen van de geleverde goederen en is de koper tot teruggave verplicht.

Garantie

De garantiebepalingen van Fietsenwinkel.nu met betrekking tot de geleverde goederen zijn gelijk aan die van onze leveranciers. De kosten van retourzendingen zijn ten allen tijden voor de koper. Aanspraken t.a.v. schadeloosstelling van kosten ontstaan door lichamelijk letsel, beschadiging kleding etc. zijn uitgesloten.

Links naar site van derden

Deze site bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk op die paginas aangegeven afwijkende voorwaarden. Fietsenwinkel.nu is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke paginas of voor de op deze sites als download aangeboden software.

Aansprakelijkheid

Fietsenwinkel.nu kan de beschikbaarheid en juistheid van alle op deze site voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Fietsenwinkel.nu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle bestellingen via deze site is Nederlands recht van toepassing. Geschillen hierover zullen worden voorgelegd aan de volgens de Nederlandse wet bevoegde rechter in Nederland.

Reclames

U bent verplicht de bij u afgeleverde goederen te controleren op juistheid van levering en op eventuele breuk. Indien er sprake is van verkeerde levering en/of breuk, dan dient u dit binnen 7 (zeven) dagen schriftelijk te melden Indien de door u ontvangen goederen niet juist zijn en of enig breuk vertonen, bent u verplicht deze artikelen in originele verpakking inclusief alle onderdelen te verzenden. Kosten van de retour zendingen zijn voor de klant. Indien u een product niet wenst af te nemen om welke reden dan ook, dan heeft u geen recht deze artikelen retour te zenden zonder schriftelijke toestemming van Fietsenwinkel.nu.

Electronische delen zoals ontstekingen, toerenbegrenzers , displays , accu's , sensoren, koppelsensors enz. kunnen niet geretourneerd worden!

Disclaimer

Deze Internetsite wordt u aangeboden door Fietsenwinkel.nu . Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) heeft Fietsenwinkel.nu het auteursrecht. Van deze site mag niets worden gekopieerd en/of veranderd. Fietsenwinkel.nu zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. Fietsenwinkel.nu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit bezoek van (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen) in onze site kunnen u naar sites van derden brengen, waarbij Fietsenwinkel.nu geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie.

Garantie volgens leverancier voorwaarden

- prijzen zijn onder voorbehoud van zet/druk en/of typefouten -  garantiegevallen worden alleen in behandeling genomen met een bewijs van aankoop - verzendingen van garantie zijn voor eigen rekening - speciaal bestelde delen kunnen nooit retour worden gestuurd - sommige grote en zware voorwerpen kunnen andere verzendkosten hebben, u word hier tijdig over geinformeerd per e-mail